Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2012

iamjaca
13:20
7062 902d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazusia zusia

September 29 2012

iamjaca
11:57
Play fullscreen
Vision of Inspiration! <3

August 16 2012

iamjaca
22:38

littleyoshiie:

the fuck is going on with the Olympics
Reposted fromzusia zusia
iamjaca
22:35
Reposted fromSilentPit SilentPit viazusia zusia
iamjaca
22:34
7983 5a3a 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viazusia zusia
iamjaca
22:31
5063 222f
Reposted fromkrzysk krzysk viasowa sowa
22:31
9424 fa50
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamindfuckk mindfuckk
iamjaca
22:29
6554 30e5
Reposted fromSkordopordonikos Skordopordonikos viasowa sowa
iamjaca
22:28
Reposted fromHeadbanger Headbanger viazusia zusia

July 31 2012

iamjaca
22:42
Reposted fromchutzpah chutzpah viamindfuckk mindfuckk
22:36
has anyone noticed we brits literally take nothing seriously

#we parachuted our queen into the olympic stadium


Reposted fromlmn lmn viazusia zusia
iamjaca
22:35
Reposted fromKrautWurst KrautWurst viazusia zusia
iamjaca
22:33
Reposted fromgaf gaf viazusia zusia
iamjaca
22:32
Reposted fromsherlock sherlock viazusia zusia

June 27 2012

iamjaca
23:11
iamjaca
23:11
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś miał racje.
Reposted fromappreciation appreciation viamindfuckk mindfuckk
iamjaca
23:09


Reposted frombirthday-song birthday-song viamindfuckk mindfuckk
iamjaca
23:07
Kobiety można podzielić na trzy kategorie: szczęśliwe, świadomie nieszczęśliwe oraz te, które za nic nie przyznają, że są nieszczęśliwe.
— znalezione.
Reposted fromcolorblind colorblind viamindfuckk mindfuckk
iamjaca
23:05

Always.

[x]
Reposted fromzoozia zoozia viamindfuckk mindfuckk
iamjaca
23:01
Zabawne, jak łatwo możesz stracić pewność siebie, kiedy na czymś ci bardzo zależy.
— Herbert James
Reposted fromolewka olewka viamindfuckk mindfuckk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl